එච්එස් 2002 සිට මණ්ඩල ක්රීඩා මුද්රණ හා ඇසුරුම්කරණ අභිමතකරණය කළ සේවාවක් සපයයි.
භාෂාව

නඩු

හමා සහ අපගේ සමාගම දිගුකාලීන සහයෝගීතා ගිවිසුමකට එළඹ ඇත
හමා සහ අපගේ සමාගම දිගුකාලීන සහයෝගීතා ගිවිසුමකට එළඹ ඇත
හමා සහ අපගේ සමාගම දිගුකාලීන සහයෝගීතා ගිවිසුමකට එළඹ ඇත
වෙනත් භාෂාවක් තෝරන්න
වත්මන් භාෂාව:සිංහල