ក្រុមហ៊ុន HS បាននិងកំពុងផ្តល់ការបោះពុម្ពល្បែងកំសាន្តនិងការវេចខ្ចប់តាមបំណងដែលបានកំណត់តាំងពីឆ្នាំ 2002 ។
ភាសា

ករណី

ហាម៉ានិងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការរយៈពេលវែង
ហាម៉ានិងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការរយៈពេលវែង
ហាម៉ានិងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការរយៈពេលវែង
ជ្រើសរើសភាសាផ្សេង
ភាសាបច្ចុប្បន្ន:ខ្មែរ